Regulamin

Ostatnia aktualizacja:21 stycznia 2019 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PEATER

 

 • Witaj w Peater! Przeczytaj uważnie poniższe zasady. Pamiętaj, że korzystanie z naszych usług oznacza zgodę na warunki i zasady opisane na tej stronie.

 

Warunki ogólne

 • Usługi Peater świadczone są na stronie internetowej umieszczonej pod adresem: www.peater.net. Dla ułatwienia nazwaliśmy je łącznie „serwisem Peater”, „usługami Peater” lub po prostu „Peater”. Naszym zadaniem jest dostarczenie użytkownikowi indywidualnego planu żywieniowego, przygotowywanego na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji. Usługi Peater uwzględniają też Twoje cele, które określasz decydując się na korzystanie z rozwiązania.
 •  
 • Właścicielem i administratorem serwisu Peater jest Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Modelowej 3, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440420, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252544624 oraz numerem REGON 146412710. W dalszej części będziemy się nazywać „Diet and Wellness”.
 •  
 • Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Peater zawierasz z Diet and Wellness umowę. Warunki i zasady korzystania z serwisu stanowią integralną część tej umowy.
 •  
 • Z usług Peater możesz korzystać wyłącznie jeśli ukończyłeś 16 lat i zaakceptowałeś Warunki i zasady korzystania z serwisu. W przypadku naruszania Warunków i zasad korzystania z serwisu Peater możemy usunąć Twoje konto.
 •  
 • Aby rozpocząć korzystanie z naszych usług musisz:
  • założyć konto w serwisie www.peater.net,
  • ustalić ze swoim lekarzem, że nie ma przeciwwskazań do stosowania diety oraz na bieżąco informować swojego lekarza, że korzystasz z planów żywieniowych Peater,
  • podać wyłącznie prawdziwe dane osobowe i informacje na temat swojego zdrowia.
 •  
 • Jesteś zobowiązany chronić dane do logowania w serwisie Peater. Nigdy nie ujawniaj loginu lub hasła osobom trzecim.
 •  
 • Możesz korzystać wyłącznie z własnego konta w serwisie Peater. Nie powinieneś udostępniać swojego konta osobom trzecim.
 •  
 • Z usług Peater możesz korzystać na użytek własny. Nie zgadzamy się, żebyś używał Peater w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności do prowadzenia działalności o charakterze doradczym lub informacyjnym, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 •  
 • Jesteś zobowiązany do korzystania z usług Peater wyłącznie zgodnie z Warunkami i zasadami korzystania z serwisu Peater, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami dotyczącymi korzystania z Internetu i usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 •  
 • W czasie korzystania z usług Peater nie wolno:
  • publikować w serwisie www.peater.net materiałów lub treści o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Diet and Wellness lub osób trzecich, treści obraźliwych, wulgarnych lub innych, sprzecznych z prawem,
  • publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
  • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
  • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym, prowadzonych z osobami trzecimi, bez zgody tych osób,
  • nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Peater.
 •  
 • Jako użytkownik ponosisz koszty połączenia z siecią Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń końcowych, niezbędnych do korzystania z usług Peater.

 

Własność intelektualna i odpowiedzialność za treści

 • Materiały, które udostępniamy użytkownikom w ramach poszczególnych usług Peater oraz wygląd i treść serwisu, stanowią wyłączną własność Diet and Wellness i są objęte ochroną prawnoautorską.
 •  
 • Informujemy, że:
  • ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczone są usługi Peater, korzystanie z serwisu może wiązać się z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych między Diet and Wellness a użytkownikiem. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na ryzyko związane z dostępem do Twojego konta w serwisie Peater przez osoby nieuprawnione, w przypadku gdy pozostaniesz zalogowany do swego konta, mimo że nie będziesz z niego korzystał w danym momencie;
  • w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług serwisu Peater może być utrudniony lub niemożliwy, za co nie ponosimy odpowiedzialności. Zobowiązujemy się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej;
  • wszelkie opinie i komentarze publikowane przez użytkowników w serwisie Peater, są wyłącznie prywatnymi opiniami użytkowników.
 •  
 • Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania opinii lub komentarzy użytkowników zamieszczanych w serwisie Peater. W przypadku zgłoszenia nam, że opinia lub komentarz narusza prawo, usuniemy taką treść i możemy zablokować dostęp do konta w serwisie Peater. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatne opinie lub komentarze użytkowników, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich. W uzasadnionych przypadkach możemy być zobligowani do podania danych osobowych osoby, która naruszyła prawo swoim komentarzem lub opinią.

 

Warunki techniczne

 • Aby korzystać z usług Peater konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego: przeglądanie stron WWW lub korzystanie z aplikacji mobilnych,
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, z siecią Internet;
  • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows 7 lub nowszej, lub system operacyjny Apple w wersji macOS 10.12, lub nowszej, lub system operacyjny Android w wersji 7.0, lub nowszej, lub system operacyjny iOS w wersji 11.4.1, lub nowszej.
 •  
 • Jeżeli korzystasz z usług Peater za pośrednictwem serwisu Peater.net niezbędna jest:
  • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji Mozilla Firefox albo Google Chrome, albo Opera, albo Safari, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
  • włączona w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1. powyżej, akceptacja plików Cookie;
  • włączona w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1. powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 30.0 lub nowszej.
 •  
 • Korzystanie z usług Peater możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu innych systemów operacyjnych, ale ze względów technologicznych mogą występować utrudnienia w korzystaniu z usług Peater, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

 

Usługi Peater świadczone odpłatnie w ramach umowy

Czym jest usługa Peater

 • Usługą Peater, świadczoną użytkownikom przez Diet and Wellness, jest program składający się z indywidualnego planu żywieniowego, generowanego na podstawie założeń i wytycznych jakie nam przekazałeś oraz uwzględniającego założony przez Ciebie cel wraz ze wszystkimi dodatkowymi funkcjonalnościami.

 

Warunki korzystania z odpłatnych usług Peater

 • Korzystanie z usług Peater świadczonych odpłatnie wymaga posiadania aktywnego konta w serwisie Peater oraz ważnego w danym momencie abonamentu.
  W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Peater należy:
  • dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów żywieniowych,
  • podać podczas procesu rejestracji lub uzupełnić w ustawieniach konta w serwisie Peater informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego indywidualnego planu żywieniowego,
  • wybrać długość trwania wykupionej usługi Peater,
  • dokonać opłaty za abonament.
 •  
 • W związku z tym, że Diet and Wellness świadczy usługi Peater przez dostarczanie treści o charakterze cyfrowym, zaksięgowanie zapłaty za wybrany abonament jest jednoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na rozpoczęcie korzystania z usług Peater. Oznacza to, że użytkownik ma 14 dni na odstąpienie od umowy od daty otrzymania potwierdzenia dokonania opłaty pocztą elektroniczną, jeśli nie zacznie korzystać z Usług Peater w tym okresie. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Reklamacje” w dalszej części tego dokumentu.

 

Warunki świadczenia odpłatnych usług Peater

 • Możesz rozpocząć korzystanie z usług Peater po zaksięgowaniu przez Diet and Wellness zapłaty za wybrany abonament.
 •  
 • Rozpoczynając korzystanie z usług Peater przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że:
  • do prawidłowego świadczenia odpłatnych usług Peater niezbędne jest rzetelne podanie wymaganych przez nas danych o Tobie i Twoich celach,
  • stosowanie planu żywieniowego określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jego stosowania. Przystępując do korzystania z usług Peater potwierdzasz, że przeprowadziłeś z odpowiednim lekarzem konsultacje w celu ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia zgodnie z wybranym rodzajem planu żywieniowego,
  • indywidualny plan żywieniowy umożliwia Ci ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),
  • indywidualne plany żywieniowe, mimo iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak, ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu, nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez ciebie efektów, za co Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności.

 

Opłaty

 • Jednym z warunków korzystania z odpłatnych usług Peater jest posiadanie wykupionego abonamentu.
 •  
 • Aktywacja wybranego przez Ciebie abonamentu nastąpi w dniu, w którym potwierdzono zaksięgowanie zapłaty.
 •  
 • Ważność abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego abonamentu.
 •  
 • Okres ważności abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany.
 •  
 • W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego abonamentu opłacisz kolejny abonament za usługę Peater, okres ważności tak opłaconego abonamentu ulega wydłużeniu o liczbę dni jakie zostały w poprzednio wykupionym abonamencie.
 •  
 • Usługi Peater dostępne są w następujących abonamentach:
 •    
  Miesięczny (1 miesiąc) 39 zł
  Kwartalny (3 miesiące) 79 zł
  Półroczny (6 miesięcy) 129 zł
  Roczny (12 miesięcy) 199 zł
 •  
 • Ceny abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 •  
 • Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę w jeden ze sposobów proponowanych użytkownikowi przez dostępnych operatorów płatności.

 

Zablokowanie lub usunięcie konta w serwisie Peater

 • W przypadku publikowania przez użytkownika treści sprzecznych z prawem lub Warunkami korzystania z usług Peater mamy prawo zablokować dostęp do serwisu przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub usunięcia treści naruszających prawo lub Warunki.
 •  
 • Zablokowanie przez Diet and Wellness możliwości korzystania z usługi Peater zgodnie z Warunkami nie powoduje przerwania lub zawieszenia ważności abonamentu.

 

Usunięcie konta

 • W każdym czasie możesz usunąć swoje konto w serwisie Peater.
 •  
 • Możemy usunąć Twoje konto w Peater, na co wyrażasz zgodę, w przypadku, gdy mimo upomnienia lub nawet zablokowania konta nadal rażąco naruszasz Warunki i zasady korzystania z usług Peater,
 •  
 • Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych na Twój temat.
 •  
 • Usunięcie konta w serwisie Peater stanowi wypowiedzenie przez użytkownika umowy o świadczenie usług Peater ze skutkiem natychmiastowym.

 

Reklamacje

 • Reklamacje związane z korzystaniem z usług Peater powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres: reklamacje@peater.net
 •  
 • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia.
 •  
 • W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją użytkownik zostanie poinformowany o jej wyniku za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez użytkownika adres wykorzystywany do korespondencji w związku z usługami Peater.

 

Postanowienia końcowe

 • Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w Warunkach i zasadach korzystania z usług Peater, dlatego sprawdzaj co jakiś czas nasz regulamin. Ponadto, poinformujemy Cię o zmianie Warunków wysyłając wiadomość w serwisie Peater.
 •  
 • W sprawach nieuregulowanych w Warunkach i zasadach korzystania z usług Peater, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług Peater rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 •  
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków i zasad korzystania z usług Peater okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia są ważne.
 •  
 • Warunki i zasady korzystania z usług Peater wchodzą w życie od dnia 21 stycznia 2019 roku.